สิงหาคม 15 2017 0Comment

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทางผู้บริหารและพนักงานจึงได้จัดทำระบบ ISO14001 มาเพื่อให้การปฎิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม