นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ได้พิจารณา จัดตั้งนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบท กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานทุกระดับให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามระบบ และใช้เป็นกรอบในการกำหนด วัตถุประสงค์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริบทองค์กรที่กำหนดขึ้น เป็นผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ และความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น ซึ่งได้กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ไว้ใน ระเบียบการปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์บริบทองค์กร การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO9001 และ ISO14001 จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 

“เราจะเป็นผู้นำในการขาย ติดตั้ง บริการ ระบบประกอบอาคารที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตราฐาน”

 

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมนี้ พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและตรงกัน สามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ และจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม