การบำรุงรักษาและการบริการ

บริษัท ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ คอยดำเนินการรักษามาตรฐาน ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ประกอบอาคารที่ได้ติดตั้งไปแล้ว เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

โดยทุกปีบริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งในและนอกสถานที่จากบริษัทผู้ผลิตสินค้าโดยตรง เพื่อเสริมทักษะและความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลในการตรวจสอบและตรวจวัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเที่ยงตรง โดยเครื่องมือเหล่านี้จะถูกส่งไปเพื่อสอบเทียบทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001